?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

April Fools

02D9 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0254 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0186 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 1D09 0070 0075 0049 0020 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 028E 0250 0279 002D 0078 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0332 0020 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 006F 0265 0254 018E 0020 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 144E 0020 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0279 0250 0254 0073 006F 0020 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 1D09 0070 0075 1D09 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 1D09 0070 0075 1D09 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 006F 0253 0075 0250 0287 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 039B 0020 2018 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 2018 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 004E 000D 000A 000D 000A 00A1 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0250 026F 1D09 2142 0020 0020 02D9 0028 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 2018 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0250 0064 0250 0064 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0279 0250 0254 0073 006F 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0029 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0053 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 0253 0075 0250 22A5 0020 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006F 0253 0075 0250 0287 0020 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 039B 0020 2018 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 025F 01AE 006F 2141 000D 000A 000D 000A 02D9 0020 028E 0250 0279 002D 0078 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 0028 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0029 0020 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0254 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0254 0020 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0250 0064 0250 0064 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0250 0064 0250 0064 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0279 0250 0254 0073 006F 0020 2018 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 006F 0253 0075 0250 0287 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 2018 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 039B 0020 0020 02D9 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0332 0020 0020 02D9 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0186 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0254 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 1D09 0070 0075 1D09 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 039B 0020 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0186 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0279 0250 0254 0073 006F 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006F 0253 0075 0250 0287 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 039B 0020 2018 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 2018 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 2141 0020 0020 02D9 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 039B 0020 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 039B 0020 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0279 0250 0254 0073 006F 0020 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 0253 0075 0250 0287 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 006F 0253 0075 0250 0287 0020 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0250 0064 0250 0064 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 2018 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0020 006F 0253 0075 0250 0287 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0250 0064 0250 0064 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0254 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 028E 0250 0279 002D 0078 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 2018 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0186 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 0250 0279 0279 01DD 1D09 0073 0020 0020 025F 01AE 006F 0253 0375 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 01AE 01DD 0287 006F 0265 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0250 0064 0250 0064 0020 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 039B 0020 0020 02D9 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0254 0020 01DD 1D09 01AE 0279 0250 0265 0254 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0287 01DD 1D09 01AE 006E 017F 0323 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 01DD 1D09 029E 0075 0250 028E 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 0020 006F 0253 0075 0250 0287 0020 0250 0265 0064 01AE 0250 0020 0279 006F 0287 0254 1D09 028C 0020 026F 0279 006F 025F 1D09 0075 006E 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 006E 01AE 006E 007A 0020 006F 028C 0250 0279 0071 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 0020 0250 026F 1D09 01AE 0020 0279 01DD 0071 026F 01DD 028C 006F 0075 0020 0254 01DD 0071 01DD 006E 0062 0020 006F 0265 0254 01DD 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 025F 01AE 006F 0253 0020 0287 006F 0279 0287 0078 006F 025F 0020 006F 01DD 026F 006F 0279 0020 0250 026F 1D09 2142

Comments

( 6 pigeons used the Internet — You're quite honest, aren't you? )
erm_dreams
Apr. 2nd, 2010 03:03 am (UTC)
oh dear... what is this lol
matt1993
Apr. 3rd, 2010 09:37 pm (UTC)
Last April Fools' Day I was going to encode all of the entries and comments I posted that day six times as a joke, but I only had enough time to encode this entry four times.

Anyways, it is hexadecimal Unicode for:

˙ ǝᴉƮɹɐɥɔ ɹoʇɔᴉʌ ǝᴉʞuɐʎ ɯɹoɟᴉun ǝᴉƮɹɐɥƆ ɔǝqǝnb ɐɥdƮɐ ɹǝqɯǝʌou ɐɯᴉƮ ʇoɹʇxoɟ Ʈǝʇoɥ ɐɥdƮɐ oǝɯoɹ ɐᴉpuI ʇoɹʇxoɟ oɥɔǝ oǝɯoɹ ʇoɹʇxoɟ Ʈǝʇoɥ ɹoʇɔᴉʌ ʎɐɹ-x ɹoʇɔᴉʌ ʇǝᴉƮnſ̲ oɥɔǝ oǝɯoɹ ɐɥdƮɐ ɐɥdƮɐ Ʈǝʇoɥ oɥɔƎ oɥɔǝ ɹǝqɯǝʌou ɟƮoɓ ʇoɹʇxoɟ oǝɯoɹ nƮnz oʌɐɹq ɯɹoɟᴉuᑎ ɐɥdƮɐ oǝɯoɹ oǝɯoɹ ʇǝᴉƮnſ̣ ɟƮoɓ oǝɯoɹ ɹɐɔso ɐɥdƮɐ oʌɐɹq ɹoʇɔᴉʌ ɟƮoɓ ɹǝqɯǝʌou ʇoɹʇxoɟ oɥɔǝ oǝɯoɹ ɐᴉpuᴉ ɐɥdƮɐ oʌɐɹq ɐdɐd ɹǝqɯǝʌou nƮnz oʌɐɹq oɥɔǝ ɐɹɹǝᴉs ʇoɹʇxoɟ oǝɯoɹ nƮnz ɹoʇɔᴉʌ ɟƮoɓ ǝᴉʞuɐʎ ɹǝqɯǝʌou oɥɔǝ oǝɯoɹ ɐᴉpuᴉ oǝɯoɹ ʇoɹʇxoɟ oɓuɐʇ ɐɥdƮɐ ɹoʇɔᴉʌ ɔǝqǝnb oʌɐɹq ɐdɐd ɐɥdƮɐ oǝɯoɹ ɐɹɹǝᴉs oʌɐɹq ɹǝqɯǝʌou oǝɯoɹ ɔǝqǝnb ɹoʇɔᴉʌ ʇoɹʇxoɟ ɹoʇɔᴉʌ ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ oǝɯoɹ ǝᴉʞuɐʎ oʌɐɹq ɟƮoɓ ʇoɹʇxoɟ ɹoʇɔᴉΛ ‘ ʇoɹʇxoɟ oǝɯoɹ ɐɯᴉƮ ‘ oʌɐɹq ʇoɹʇxoɟ ǝᴉʞuɐʎ ɹǝqɯǝʌoN

¡ ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ɐɯᴉ⅂ ˙( ɐɯᴉƮ ǝᴉʞuɐʎ ɔǝqǝnb ɹǝqɯǝʌou ʇoɹʇxoɟ ‘ ʇoɹʇxoɟ ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb ʇǝᴉƮnſ̣ oʌɐɹq ɐɥdƮɐ ʇoɹʇxoɟ oǝɯoɹ ʇoɹʇxoɟ oʌɐɹq ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ ǝᴉʞuɐʎ ǝᴉʞuɐʎ ɹǝqɯǝʌou ɐɹɹǝᴉs oʌɐɹq oǝɯoɹ ʇoɹʇxoɟ Ʈǝʇoɥ ɹǝqɯǝʌou ɐdɐd oǝɯoɹ ɹɐɔso ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb oǝɯoɹ ǝᴉʞuɐʎ oʌɐɹq ɯɹoɟᴉun ʇǝᴉƮnſ̣ oǝɯoɹ ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ ɟƮoɓ oʌɐɹq ɐɥdƮɐ) ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb ɹoʇɔᴉʌ oɥɔǝ ɐɹɹǝᴉS ɔǝqǝnb oʌɐɹq oʌɐɹq oɓuɐ⊥ oɥɔǝ oʌɐɹq ɐɹɹǝᴉs ɐɯᴉƮ ǝᴉʞuɐʎ oɥɔǝ ɹǝqɯǝʌou oǝɯoɹ ǝᴉʞuɐʎ oʌɐɹq oʌɐɹq ɯɹoɟᴉun ɐdɐd ʇoɹʇxoɟ ɐɹɹǝᴉs oʌɐɹq ɟƮoɓ Ʈǝʇoɥ oʌɐɹq ɟƮoɓ oǝɯoɹ oɓuɐʇ ɹoʇɔᴉΛ ‘ ʇǝᴉƮnſ̣ oʌɐɹq oɥɔǝ oɥɔǝ oʌɐɹq nƮnz oʌɐɹq ɟƮo⅁

˙ ʎɐɹ-x oɥɔǝ oʌɐɹq ʇǝᴉƮnſ̣ oǝɯoɹ nƮnz oʌɐɹq ɯɹoɟᴉun ɐɯᴉƮ nƮnz ɐɹɹǝᴉs oʌɐɹq ǝᴉʞuɐʎ ǝᴉʞuɐʎ ɹǝqɯǝʌou ʇoɹʇxoɟ ɹǝqɯǝʌou ʇǝᴉƮnſ̣ ( ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ʇǝᴉƮnſ̣ ɐɯᴉƮ ɐɥdƮɐ ɹǝqɯǝʌou oǝɯoɹ ɐɥdƮɐ oʌɐɹq ɔǝqǝnb ɟƮoɓ ʇoɹʇxoɟ oʌɐɹq nƮnz ǝᴉʞuɐʎ ɹǝqɯǝʌou ʇoɹʇxoɟ ɹǝqɯǝʌou ʇǝᴉƮnſ̣ ɯɹoɟᴉun ɐdɐd ɹoʇɔᴉʌ ɯɹoɟᴉun ʇǝᴉƮnſ̣) oɥɔǝ oǝɯoɹ ǝᴉƮɹɐɥɔ ɹǝqɯǝʌou ǝᴉƮɹɐɥɔ ɯɹoɟᴉun ɐdɐd oɥɔǝ ɹǝqɯǝʌou oǝɯoɹ ʇoɹʇxoɟ oǝɯoɹ oɥɔǝ ɐɯᴉƮ nƮnz oǝɯoɹ ʇoɹʇxoɟ Ʈǝʇoɥ ɹǝqɯǝʌou ɐdɐd oǝɯoɹ ɹɐɔso ‘ ɯɹoɟᴉun oɓuɐʇ Ʈǝʇoɥ oʌɐɹq ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ ‘ ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb ɐɯᴉƮ ʇoɹʇxoɟ ɹǝqɯǝʌou oǝɯoɹ ɐɥdƮɐ ɹǝqɯǝʌou ʇoɹʇxoɟ ɹǝqɯǝʌou ʇǝᴉƮnſ̣ ɟƮoɓ ɹoʇɔᴉΛ ˙ ɔǝqǝnb oɥɔǝ ɹoʇɔᴉʌ oǝɯoɹ ʇǝᴉƮnſ̲ ˙ ɐdɐd ɹoʇɔᴉʌ ʇoɹʇxoɟ Ʈǝʇoɥ nƮnz ɔǝqǝnb oʌɐɹq ǝᴉƮɹɐɥƆ ɹoʇɔᴉʌ ʇoɹʇxoɟ ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ǝᴉʞuɐʎ ǝᴉƮɹɐɥɔ ɟƮoɓ ɹǝqɯǝʌou ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ oǝɯoɹ ɐᴉpuᴉ ɹǝqɯǝʌou ɯɹoɟᴉun ɹoʇɔᴉΛ oʌɐɹq ɹoʇɔᴉʌ ɔǝqǝnb ɹǝqɯǝʌou oɥɔǝ ʇoɹʇxoɟ ɹoʇɔᴉʌ ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ oʌɐɹq ɟƮoɓ ɟƮoɓ ɹoʇɔᴉʌ ɯɹoɟᴉun ɐdɐd ɹǝqɯǝʌou ɟƮoɓ ɟƮoɓ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb ɐɥdƮɐ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb oʌɐɹq ǝᴉƮɹɐɥƆ ɹoʇɔᴉʌ ɐɯᴉƮ nƮnz ɔǝqǝnb ɐɥdƮɐ ɹoʇɔᴉʌ ɐɹɹǝᴉs ɐɯᴉƮ ǝᴉʞuɐʎ ʇoɹʇxoɟ Ʈǝʇoɥ oʌɐɹq ɹoʇɔᴉʌ ɐdɐd ʇoɹʇxoɟ ɐɥdƮɐ oʌɐɹq ɐdɐd ɹɐɔso Ʈǝʇoɥ ʇoɹʇxoɟ oʌɐɹq ɟƮoɓ ɔǝqǝnb oǝɯoɹ oɓuɐʇ ɹǝqɯǝʌou ɐɥdƮɐ ɹǝqɯǝʌou nƮnz ɹoʇɔᴉΛ ‘ ʇǝᴉƮnſ̣ oʌɐɹq ɯɹoɟᴉun oǝɯoɹ nƮnz oʌɐɹq ʇoɹʇxoɟ ‘ ɐɥdƮɐ oǝɯoɹ ɯɹoɟᴉun ɟƮo⅁ ˙ ǝᴉʞuɐʎ oʌɐɹq oʌɐɹq ɯɹoɟᴉun ɐdɐd ʇoɹʇxoɟ nƮnz oʌɐɹq oɥɔǝ ɐɹɹǝᴉs oǝɯoɹ nƮnz oʌɐɹq ɯɹoɟᴉun oǝɯoɹ nƮnz ɹǝqɯǝʌou ɐdɐd ɹoʇɔᴉΛ oɥɔǝ oǝɯoɹ ɟƮoɓ ɐɹɹǝᴉs ɹǝqɯǝʌou oɥɔǝ ɹǝqɯǝʌou ɐdɐd oǝɯoɹ ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ ɐɥdƮɐ ɹoʇɔᴉʌ ɟƮoɓ ɹoʇɔᴉʌ ɟƮoɓ ɐɹɹǝᴉs oǝɯoɹ ǝᴉʞuɐʎ ɔǝqǝnb ɹǝqɯǝʌou ɯɹoɟᴉun ɹoʇɔᴉΛ ɐɹɹǝᴉs ɹoʇɔᴉʌ oǝɯoɹ oǝɯoɹ ʇoɹʇxoɟ oʌɐɹq ɟƮoɓ ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb oʌɐɹq ɟƮoɓ ǝᴉʞuɐʎ ɹoʇɔᴉʌ ɟƮoɓ ɐɥdƮɐ Ʈǝʇoɥ ɟƮoɓ ɹoʇɔᴉʌ ɹǝqɯǝʌou ʇǝᴉƮnſ̣ ɔǝqǝnb ɐɥdƮɐ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb oǝɯoɹ ɹɐɔso oʌɐɹq ɟƮoɓ oʌɐɹq oɓuɐʇ ɔǝqǝnb ɐɥdƮɐ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb ɹǝqɯǝʌou oǝɯoɹ ɯɹoɟᴉun ɹǝqɯǝʌou oʌɐɹq oɓuɐʇ oʌɐɹq ɟƮoɓ ɔǝqǝnb oǝɯoɹ ɔǝqǝnb ɹoʇɔᴉʌ ɐdɐd oǝɯoɹ ɔǝqǝnb ɐɥdƮɐ oǝɯoɹ ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ ‘ ʇoɹʇxoɟ oǝɯoɹ ɟƮoɓ Ʈǝʇoɥ ɐɥdƮɐ ɹoʇɔᴉʌ nƮnz ʇǝᴉƮnſ̣ oǝɯoɹ ɐɹɹǝᴉs ɹǝqɯǝʌou oɥɔǝ oʌɐɹq ɐɹɹǝᴉs ɟƮoɓ ɹoʇɔᴉʌ oɥɔǝ oʌɐɹq ɐɹɹǝᴉs oɓuɐʇ ɐɥdƮɐ ɹoʇɔᴉʌ ɯɹoɟᴉun ɐdɐd oɥɔǝ ɹǝqɯǝʌou oǝɯoɹ ʇoɹʇxoɟ ɟƮoɓ ǝᴉƮɹɐɥɔ oǝɯoɹ ʎɐɹ-x ɔǝqǝnb ɐɥdƮɐ ɹǝqɯǝʌou ‘ ɔǝqǝnb oʌɐɹq ǝᴉƮɹɐɥƆ ɹoʇɔᴉʌ ɐɯᴉƮ nƮnz ɔǝqǝnb ɐɥdƮɐ ɹoʇɔᴉʌ ɐɹɹǝᴉs ɟƮoɓ͵ ɐɥdƮɐ ɔǝqǝnb ǝᴉʞuɐʎ Ʈǝʇoɥ oʌɐɹq ɐdɐd ɹoʇɔᴉΛ ˙ ɔǝqǝnb oǝɯoɹ ɐɥdƮɐ oǝɯoɹ ǝᴉƮɹɐɥɔ ǝᴉƮɹɐɥɔ ɹǝqɯǝʌou ɯɹoɟᴉun ɔǝqǝnb oɥɔǝ ɹoʇɔᴉʌ oǝɯoɹ ʇǝᴉƮnſ̣ ɐɯᴉƮ ǝᴉʞuɐʎ ǝᴉʞuɐʎ ɹǝqɯǝʌou oǝɯoɹ oɥɔǝ oɓuɐʇ ɐɥdƮɐ ɹoʇɔᴉʌ ɯɹoɟᴉun ɟƮoɓ oǝɯoɹ nƮnz oʌɐɹq ʇoɹʇxoɟ ɐɯᴉƮ ɹǝqɯǝʌou ɔǝqǝnb oɥɔǝ oǝɯoɹ ɟƮoɓ ʇoɹʇxoɟ oǝɯoɹ ɐɯᴉ⅂
matt1993
Apr. 3rd, 2010 09:38 pm (UTC)
Sorry, exceeded the maximum comment length at first.

Anyways, that is upside-down NATO phonetic alphabet for:

Lrfgreqnl fbzrguvat ernyyl jrveq unccrarq. V pbhyqa'g svaq zl vCbq, naq xrcg frnepuvat sbe vg sbe n srj zvahgrf, gura qrpvqrq gb tb nurnq naq tb gb orq naq jnvg hagvy gbqnl gb frr vs V unq yrsg vg va gur pne nsgre V pnzr ubzr sebz fpubby. Gura, fbzrubj, V znantrq gb fhopbafpvbhfyl svaq zl vCbq naq nggnpu vg gb guvf enqvb V unir gung cynlf vCbq zhfvp. Jrveq. Vg jnf na rnfl qnl, gubhtu, orpnhfr zl erfrnepu cncre (juvpu jnf nyzbfg qbar naljnl) jnf nyy bs zl ubzrjbex.

Gbzbeebj, V trg bhg bs fpubby rneyl sbe Tbbq Sevqnl (abg gur jubyr qnl orpnhfr bs nyy gubfr fabj qnlf, fnqyl). Lnl!

Nyfb, lrf, V fgbyr guvf vqrn bs rapbqvat frireny gvzrf sebz n pbairefngvba orgjrra Ubzrfgne Ehaare Jvxv hfref Irahfl naq Cuyvc.

Which is ROT13 for my original post, which was:

Yesterday something really weird happened. I couldn't find my iPod, and kept searching for it for a few minutes, then decided to go ahead and go to bed and wait until today to see if I had left it in the car after I came home from school. Then, somehow, I managed to subconsciously find my iPod and attach it to this radio I have that plays iPod music. Weird. It was an easy day, though, because my research paper (which was almost done anyway) was all of my homework.

Tomorrow, I get out of school early for Good Friday (not the whole day because of all those snow days, sadly). Yay!

Also, yes, I stole this idea of encoding several times from a conversation between Homestar Runner Wiki users Venusy and Phlip.

Edited at 2010-04-03 09:39 pm (UTC)
pathvain_aelien
Apr. 2nd, 2010 04:30 am (UTC)
Eek!
pathvain_aelien
Apr. 3rd, 2010 12:39 am (UTC)
You didn't let me post my comment. :(
matt1993
Apr. 3rd, 2010 09:42 pm (UTC)
I would have if I hadn't had so much homework. I still have quite a bit of homework, but I have enough time for a break right now.

Anyway, read my replies to erm_dreams to see what the code was (I'm not gonna copy and paste all that again).
( 6 pigeons used the Internet — You're quite honest, aren't you? )

Profile

updated prtsc land me
matt1993
An ENTIRE Mary O. fanboy convention
My DreamWidth

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blurb

If I had to pick six words to describe myself, I would panic and ask someone for help because I am so downright random and weird that there is no possible way to describe myself or my journal in only six words.

So here's a list of things you'll probably see in this journal, in no particular order:
- Posts about my life
- Posts about my worrying about being disliked for any number of reasons
- Posts about the fact that I'm trying to fix all the things that are messed up in my LJ and DW and catch up on lots of websites that I'm behind on reading
- Backups of my posts on Miiverse now that Miiverse is discontinued... so if you want to know what some random guy was saying about New Super Mario Bros. U or Nintendo Land five years ago, this is the journal for you :P
- Quizzes and surveys and such
- References to random things I'm obsessed with
- Whatever else I feel like posting

Some of the random things I'm obsessed with are:
- LiveJournal (obviously)
- Looking back at things that were made years ago... old posts on LJ, etc.
- Math
- Weird dreams
- Video games (mostly Mario, Super Smash Bros., Kid Icarus, and Chip's Challenge)
- Video game music
- Homestar Runner
- Enya, my favorite singer and biggest celebrity crush
- Too many comics/webcomics to name... Garfield, mezzacotta, Terror Island, and Circle Versus Square might be the ones I'm the MOST obsessed with though. Oh, and Super Mario Maker Crash Course - that counts as a comic, right? It certainly counts as something I'm obsessed with :P
- Speaking of Super Mario Maker Crash Course, my biggest *fictional* crush is Mary O. Yes, I have a crush on the guide to a video game MANUAL. I'm so weird...


For a (hopefully) complete list of interests and Q&A about me, visit my profile. :) (Which is still in need of an update...)

This journal is semi-friends-only, but there's not much rhyme or reason to which entries are public and which ones aren't...
Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars